Nhận làm hợp đồng thành lập công ty và hợp đồng mua bán

Nhận làm W2, Form 1099, làm sổ sách kế toán hàng tháng

Nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại.

  • Our Regular Hours
  • Mon-Fri: 10:00 am – 6:00 pm
  • Sat – Sun: Appointment only
  • Tax Season Hours:
  • Mon-Sun: 10:00 am – 8:00 pm